Unieke ontwerpen en gifts
Gratis nacontrole door onze designers
Vóór 13.00 uur besteld = binnen 48 uur verzonden

Dit zijn onze Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Algemene voorwaarden Videogift

1.1  Dit zijn de algemene voorwaarden van videogift. De algemene voorwaarden worden hierna “AV” genoemd.

1.2  Videogift is gevestigd in Aalsmeer, Oosteinderweg 223, 1432 AT. Wij zijn geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81445458. Ons btw- nummer is NL862095475B01

1.3  Woorden als “klant”, “gebruiker” of “je” is in deze “AV” gedefinieerd als de persoon in de vorm van natuurlijk persoon en/of uit naam van een organisatie die gebruik maakt van onze website, een account registreert en gebruikt.

1.4  De “AV” maken deel uit van de overeenkomst welke tot stand is gekomen tussen Videogift en jou, wanneer je de bestelling volledig hebt voltooid.

1.5  Je garandeert dat je in het bestelproces, op de website en/of via het contactformulier de gelegenheid hebt gekregen om je nader te informeren over deze “AV”.

 

2. Toepasselijkheid

2.1  De “AV” zijn van toepassing op het gebruik van onze website, op het registreren en gebruiken van een account, op het gebruik van onze applicatie voor het maken van een videoboodschap, op de door jouw geplaatste bestellingen en op de overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen ons. Deze “AV” is eveneens van toepassing op volgende en aanvullende bestellingen en nieuwe overeenkomsten.

2.2  Als je je op onze website registreert, dan wordt je gemeld dat je daarmee de “AV” accepteert. Bij het plaatsen van een bestelling wordt je eveneens gemeld dat je daarmee de “AV” accepteert. In beide gevallen kun je de “AV” lezen en vind je tevens de optie om ze af te drukken ter beoordeling.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1  Wij doen ons aanbod aan jou in het online bestelproces op basis van jouw specifieke verzoek, of op andere wijzen als wij dat als zodanig aangeven.

3.2  Je kunt ons aanbod aanvaarden door tijdens het bestelproces de betaling te verrichten. Bij ontvangst van je betaling wordt je bestelling geplaatst en komt de overeenkomst tot stand, onder de opschortende voorwaarde dat het uploaden van de video is geslaagd. Alle bestellingen vallen onder onze “AV”.

3.3  Wij zullen je bestelling per e-mail bevestigen, indien gewenst ontvang je een factuur.

 

4. Uitvoeren van de overeenkomst en levering

4.1  We beginnen direct na de totstandkoming van de overeenkomst met de uitvoering daarvan door je bestelling te verwerken.

4.2  Het is onze bedoeling om de productie van je bestelling op de door jouw aangegeven datum te verwerken. Vanaf het moment van plaatsen is de duur van levering minimaal 1 werkdag.

4.3  Bij het configureren van de bestelling zie je hoe deze eruit komt te zien. In de checkout, waar je de bestelling afrond, zie je vervolgens een kort overzicht van wat je bestelling inhoudt.

4.4  Bestellingen worden afgeleverd via de gewone post of per bezorger.

 

5. Prijzen en betaling

5.1  Prijzen op onze website zijn exclusief BTW.

5.2  De actuele verzendkosten worden berekend en getoond in de checkout.

5.3 Onze website bevat informatie over de verschillende betaalmethoden die beschikbaar zijn. Zoals hierboven is aangegeven, plaats je de bestelling door een betaling uit te voeren in ons bestelproces. Bij ontvangst van je betaling wordt je bestelling geplaatst en komt de overeenkomst tot stand, op de opschortende voorwaarde dat het uploaden van de video en/of logo is geslaagd. Nadat we je betaling hebben ontvangen, sturen we een bevestiging per e-mail.

 

6. Geen herroepingsrecht

6.1 Omdat het product volgens jouw eigen specificaties is gepersonaliseerd, is het herroepingsrecht niet van toepasing. Wij richten het proces zo in dat er voldoende stappen in het proces zijn waarin je je bestelling volledig digitaal kan controleren.

 

7. Conformiteit en klachten

7.1  De kwaliteit van de door jouw ingestuurde videoboodschap valt onder je eigen verantwoordelijkheid. Wanneer wij van mening zijn dat de kwaliteit van het logo (indien aangeleverd) niet voldoende is nemen wij contact met je op.

7.2  Mocht je ontevreden zijn over de bestelling of onze service, dan verzoeken we je om dit binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling te melden zodat wij de mogelijkheid hebben een passende oplossing aan te bieden.

7.3  Wanneer je je account verwijdert of volledig opheft kunnen wij je eerdere bestelling(en) niet opnieuw in behandeling nemen.

7.4  Wij zijn niet verplicht om een oplossing aan te bieden wanneer gegevens onjuist zijn ingediend.

 

8. Video-opslag/beheer

8.1  De diensten aangeboden op onze website zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor video-opslag. De bewaartermijn welke wij hanteren is 3 maanden voor de geplaatste order, na deze termijn zal de bestelling (historie) verwijderd worden. Het account blijft wel actief.

8.2  Wij verrichten verantwoorde en redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de video welke je uploadt naar onze dienst voor jou beschikbaar is om via je account te gebruiken, maar wij kunnen in dat kader geen garantie geven. Je bent zelf verantwoordelijk om altijd kopieën van de video elders op te slaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van video en of andere gegevens.

 

9. Gebruiksregels

9.1  Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van je account en je garandeert dat jij, of anderen die je account met je toestemming gebruiken, de “AV” naleven. Accounts worden verstrekt aan individuele benoemde personen en/of bedrijven en mogen niet worden gedeeld. Je gebruikt je eigen naam en contactgegevens en je houdt je wachtwoord strikt vertrouwelijk. Meld het ons direct als je vermoedt dat je account zonder jouw toestemming is gebruikt.

9.2  Je garandeert dat de video(‘s) die naar onze dienst is geüpload via je account geen inbreuk maken op rechten van derden. Rechten van derden omvatten, zonder beperking, intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, naburige rechten, modelrechten, octrooirechten, merkrechten handelsnaamrechten en rechten op bedrijfsgeheimen. Rechten van derden omvatten zonder beperking privacy rechten en portretrechten.

9.3  Je garandeert tevens dat de video die via je account naar onze diensten zijn geüpload, geen inbreuk maken op strafrechtwetgeving, wettelijke bepalingen van dwingendrechtelijke aard, de openbare orde, de goede zeden of wat overeenkomstig ongeschreven recht wordt beschouwd als betamelijk gedrag.

9.4  Je garandeert dat we, door het verwerken van je bestelling en het uitvoeren van de overeenkomst geen inbreuk maken op enige rechten van derden of regels zoals hierboven genoemd.

9.5  Je garandeert dat de bestelling die je plaatst bedoeld zijn voor je netwerk waarvoor je toestemming hebt verkregen om deze te benaderen.

9.6  Je garandeert dat de video(‘s) die via jouw account naar onze diensten zijn geüpload, geen virussen, malware of andere vormen van schadelijke software of andere inhoud bevatten die onze diensten kunnen compromitteren. Je garandeert dat je onze diensten niet zult hacken, spammen of op enige wijze zult gebruiken die de integriteit of uitvoering van onze dienst beïnvloedt of onderbreekt.

9.7  Je zult Videogift vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle vorderingen, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven en (incl. redelijke advocaatkosten) voortvloeiende uit of in verband met enige claim voortvloeiende uit of verband houdende met de inbreuk of vermeende inbreuk op de “AV”.

9.8  We hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden, jouw video(‘s) te verwijderen, jouw account te blokkeren of op te heffen en de betreffende autoriteiten op de hoogte te stellen mocht je in overtreding van de “AV” zijn of als we ernstige verdenkingen hebben dat zulks het geval is. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg hiervan.

 

10. Beschikbaarheid van onze diensten

10.1  Het is onze bedoeling om onze dienst continu voor jou beschikbaar te houden, maar onderhoudswerk, veiligheidsupdates of gebeurtenissen of onderbrekingen die buiten onze controle vallen, kunnen onze diensten of jouw account onderbreken. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verliezen of schade in verband met dergelijke onderbrekingen.

10.2  Onze diensten zijn voor jou beschikbaar als je een computer of apparaat met internettoegang en een up-to-date internetbrowser gebruikt. Je bent verplicht om afdoende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot je eigen apparaat en de door jou gebruikte software. Wij zijn niet aansprakelijk voor de apparaten en software die je gebruikt bij het werken met onze diensten, noch zijn we aansprakelijk voor fouten of gegevensverlies tijdens de overdracht van digitale bestanden en/of beeldmaterialen naar onze diensten via computernetwerken of telecommunicatiefaciliteiten die niet door ons worden beheerd of bediend.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1  Alle intellectuele eigendomsrechten, incl. maar niet beperkt auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, bedrijfsgeheimen en octrooirechten op en met betrekking tot onze website, applicatie inclusief de bijbehorende know-how zijn het eigendom van videogift.

11.2  Wij zijn gerechtigd om technische maatregelen te nemen ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Je mag deze beveiliging niet verwijderen, vermijden of omzeilen of dit laten doen door derden.

11.3  Je bent niet gerechtigd om onderdelen van onze website, de applicatie van videogift en diensten geheel of gedeeltelijk te integreren of te combineren in of met software die niet door ons beschikbaar is gesteld.

 

12. Privacy “AVG”

12.1 We zetten ons in om je persoonsgegevens te beschermen. We verwerken persoonsgegevens van onze klanten in overeenstemming met de Algemene Verordening van Persoonsgegevens van de EU (AVG). Lees onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens.

12.2  In onze privacyverklaring stellen wij dat je de opdracht verstrekt op basis van jouw toestemming. Middels de “AV” geef je hiervoor uitdrukkelijke toestemming.

12.3  Je bent zelf verantwoordelijk voor de video die je ons verstrekt net zoals de gegevens van jouw netwerk aan wie wij het moeten versturen. Videogift is de verwerker en zal de opdracht uitvoeren conform jouw instructies.

12.4  Je hebt te allen tijde het recht je toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking evenwel onverlet.

12.5  Jongeren onder de 16 jaar hebben toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig om een bestelling te plaatsen.

 

13. Algemene opmerkingen over hoe het internet werkt

13.1 Ondanks de controle die je hebt over je account en de manier waarop wij de diensten hebben ingericht is de beschikbaarheid van internet nooit volledig te controleren. Je videoboodschap kan bijvoorbeeld bewaard worden door mensen met wie je deze deelt, bijvoorbeeld door screenshots te maken of anderszins, zelfs nadat je de videoboodschap hebt verwijderd . Wij vertrouwen erop dat je dit begrijpt en wij zijn daar uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor.